Học ngành này - Làm nghề gì?


  • Kỹ sư phần mềm ô tô

  • Kỹ sư hệ thống ô tô

  • Kỹ sư thử nghiệm ô tô

  • Kỹ sư bảo mật ô tô

  • Kỹ sư - Quản lý dự án ô tô

  • Kỹ sư - Quản lý dự án thiết kế, phát triển sản phẩm thông minh