Học ngành này - Làm nghề gì?


  • Chuyên viên Quản trị tài chính

  • Chuyên viên Phân tích tài chính

  • Chuyên viên Nghiên cứu thị trường

  • Chuyên viên Tư vấn đầu tư

  • Chuyên viên Quản trị rủi ro

  • Chuyên viên Kế toán

  • Chuyên viên Kiểm toán, thuế

  • Chuyên viên Tín dụng

  • Quản lý bộ phận Kinh doanh - Tài chính

  • Founder khởi nghiệp Kinh doanh - Tài chính