Học ngành này - Làm nghề gì?


  • Chuyên gia bảo mật mạng: Tìm hiểu và triển khai các biện pháp bảo mật mạng để đảm bảo an toàn thông tin.

  • Chuyên gia phân tích mối đe dọa: Phân tích và đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn đối với hệ thống thông tin.

  • Chuyên gia phòng chống tấn công mạng: Xây dựng và triển khai các biện pháp phòng chống tấn công mạng.

  • Chuyên gia phục hồi sau xâm nhập: Điều tra và khắc phục hệ thống sau khi bị xâm nhập.

  • Chuyên gia chính sách và quản lý bảo mật: Xây dựng chính sách và quy trình bảo mật thông tin cho tổ chức.