Học ngành này - Làm nghề gì?


 • Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu

 • Chuyên viên lập trình website

 • Chuyên viên lập trình ứng dụng, phần mềm

 • Chuyên gia tư vấn an toàn thông tin

 • Chuyên viên điều tra tội phạm mạng

 • Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống

 • Chuyên viên thiết kế hệ thống thông tin

 • Chuyên gia phát triển phần mềm nhúng

 • Chuyên viên phát triển phần cứng

 • Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

 • Chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu

 • Chuyên gia xử lý sự cố an toàn thông tin