Tổng hợp đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 tất cả các môn

Cùng Đại học FPT Cần Thơ cập nhật đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 của các trường THPT trên toàn quốc.

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 2 
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 5 
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 6

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý Số 7

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá 

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hoá Số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 1

 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 2

 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 3

 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 4

 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 5

 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 6

 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 7

 8. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh Số 8

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn Số 7

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử Số 6

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 1

 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 2

 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 3

 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 4

 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 5

 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 6

 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Số 7

 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD Số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 1

 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 2

 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 3

 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 4

 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 5

 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 6

 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Tiếng Anh Số 7

 

Xem thêm đề thi minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại đây.

 

Năm 2023, Đại học FPT Cần Thơ tuyển sinh các ngành


 

Phương thức tuyển sinh của Đại học FPT Cần Thơ năm 2023:

 

Tin tức Liên quan